Prezentowana poniżej polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez Vegab Foods sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystaniaz naszych usług lub w toku podejmowanej współpracy. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z naszych usług oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Informujemy, że wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane wyłącznie w celu umożliwiania nam świadczenia usług o jak najwyższej jakości. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziecie Państwo poniżej.

SŁOWNIK:

 • Franczyzobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub dąży do zawarcia umowy franczyzy na lokale gastronomiczne z Vegab Foods.
 • Klient – podmiot na rzecz, którego mogą być świadczone usługi Vegab Foods lub który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Vegab Foods.
 • Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą pozostająca w relacjach gospodarczych z Vegab Foods.
 • Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona w Vegab Foods na podstawie umowy o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej, a także osoba współpracująca z Vegab Foods na zasadzie B2B.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z usług Vegab Foods, świadczący pracę dla Vegab Foods lub współpracujący z Vegab Foods, który przekazał do przetwarzania swoje dane osobowe.
 • Vegab Foods – Vegab Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020), ul. Tadeusza Kościuszki 1, NIP: 6832099561.

 

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Klientów, Pracowników, Franczyzobiorców, Kontrahentów oraz Użytkowników, przekazywanych w związku z korzystaniem z usług proponowanych przez Vegab Foods  jest Vegab Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, kod pocztowy: 32-020, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 724312, nr NIP 6832099561, kontakt: rodo@vegab.pl

 1. VEGAB FOODS ZBIERA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:
 2. Dane Klientów i Kontrahentów przekazywane w toku składania zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail, a także wizerunek utrwalony na monitoringu. Vegab Foods może kontaktować się Klientem lub Kontrahentem na w celu potwierdzenia transakcji pomiędzy stronami. Dodatkowo w celu obsługi posprzedażowej Vegab Foods może przetwarzać dane Klienta i Kontrahenta w szczególności dane dotyczące płatności lub korespondencji.

 

 1. Dane osobowe związane z nawiązaniem współpracy z potencjalnym Franczyzobiorcą, zbierane w toku wypełniania ankiety wstępnej dostępnej na stronie: https://www.vegab.pl/franczyza/ t: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, wykształcenie.

 

 1. Dane osobowe Franczyzobiorcy tj.: dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, dane kontaktowe, historia zakupów, informacje na temat dostaw, dane dotyczące finansowania, bieżących wydatków i obrotów Franczyzobiorcy.

 

 1. Dane Pracowników w tym osób zatrudnionych oraz starających się o zatrudnienie u Administratora danych – dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, wizerunek;

 

 1. Dane osobowe Klienta związane z marketingiem bezpośrednim tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, jakie produkty zostały przez Klienta zamówione, historia zamówień, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

 

 1. Dane osobowe Klienta związane z uczestnictwem w Konkursach organizowanych przez Vegab Foods tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.; imię i nazwisko, adres, kwota transakcji, data transakcji, numer zamówienia.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, historię zamówień, informacje o dostawach, historię płatności.

 

 1. Dane Użytkowników związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Vegab Foods: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Vegab Foods, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

 

III. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Świadczenie usług przez VEGAB FOODS:

 1. Dokonując zamówienia w Vegab Foods Klient przekazuje jedynie dane potrzebne do jego realizacji. Po realizacji zamówienia Vegab Foods dysponuje jedynie danymi znajdującymi się w dokumentach przechowywanych na potrzeby fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi. Administrator będzie korzystał z danych Klienta także w celu wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą. Ponadto Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania ewentualnych reklamacji.

 

 1. W toku współpracy pomiędzy Vegab Foods może dojść do przekazania przez Kontrahenta danych osobowych Kontrahenta (np. jednoosobowe przedsiębiorstwa). Dane te przetwarzane są jedynie w celu realizacji umowy łączącej Vegab Foods oraz Kontrahenta, a także w przypadku potrzeby przechowywania danych na cele fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Kontrahentowi. Administrator będzie używać danych osobowych Kontrahenta do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania ewentualnych reklamacji.

 

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta i Kontrahenta do przetwarzania jego pytań i reklamacji zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Administrator może też kontaktować się z Kontrahentem i Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy w realizacji łączącej strony umowy.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta i Kontrahenta w zakresie realizacji łączącej strony umowy (np. zamówienia) na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi zapytań i roszczeń Klienta lub Kontrahenta na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Franczyzobiorca

 1. Potencjalny Franczyzobiorca przed przystąpieniem do systemu franczyzowego Vegab Foods wypełnia ankietę wstępną dostępną pod adresem https://www.vegab.pl/franczyza/. Vegab Foods przetwarza zawarte tam dane w celu rozpoczęcia procesu negocjacyjnego skierowanego na zawarcie umowy franczyzy.

 

 1. Po zawarciu umowy franczyzy Administrator będzie korzystał z danych Franczyzobiorcy udostępnionych w systemie zarządzania franczyzą, w tym danymi osobowymi Franczyzobiorcy, danymi finansowymi, danymi adresowymi, historia zakupów, informacje na temat dostaw.

 

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Franczyzobiorcy do składania odpowiedzi na jego pytania i zgłaszane pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Administrator może też kontaktować się z Franczyzobiorcą, jeśli wystąpią jakieś problemy w realizacji łączącej strony umowy.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Franczyzobiorcy w zakresie realizacji łączącej strony umowy franczyzy lub w okresie przed jej zawarciem na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi zapytań i roszczeń Franczyzobiorcy na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora

Pracownicy

 1. Dane osobowe Pracowników, w tym osób starających się o pracę przekazywane są Administratorowi na etapie procesu rekrutacyjnego oraz przed zawarciem umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej w zakresie zatrudnienia.

 

 1. Administrator będzie korzystał z tak przekazanych danych w celu przeprowadzenia procesu zatrudnienia, wytworzenia dokumentacji pracowniczej oraz w celu rozwiązywania ewentualnych sporów pracowniczych mogących powstać w toku współpracy.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Pracownika w zakresie realizacji łączącej strony umowy lub innego stosunku prawnego na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO oraz przepisów prawa krajowego,  w szczególności przepisu art. 221  1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Marketing bezpośredni

 1. Administrator może przesyłać Klientom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Vegab Foods, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Konkursy

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, kiedy Klient weźmie udział w organizowanym przez Administratora konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby Administrator mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Wypełnienie zobowiązań prawnych

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Ponadto będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.

Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem

 1. Administrator będzie używać danych osobowych, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług Vegab Foods w sposób niezgodny z prawem oraz regulaminem, móc badać przypadki naruszeń oraz zapobiegać im w przyszłości.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uprzednio wyrażonej zgody

 

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury zapisu na newsletter, składania zamówienia lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Vegab Foods. Każdy ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać usług Vegab Foods oraz w jakiem zakresie chce udostępniać swoje dane osobowe. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Vegab Foods. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 1. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

 1. posprzedażowej obsługi Klienta i Kontrahenta,
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi, Klientowi lub Kontrahentowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), d.statystycznych i archiwizacyjnych.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć inne uzasadnienie tego procesu.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

 1. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 2. Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.
 4. Prawo do poprawiania danych. Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 5. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:
  • niezakończone postępowanie reklamacyjne lub niezrealizowane zamówienie;
  • brak zapłaty za zamówienie, niezależnie od metody płatności;
  • przechowywania danych w celach księgowych, administracyjnych i rachunkowych;
  • w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).

 

 1. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów,
 • poprzez kontakt z Administratorem

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
  • w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
  • w przypadku gdy Użytkownik zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
  • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych,
  • w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje danych osobowych Użytkownika, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

 1. Prawo wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

 1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w pkt. 8 można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem

 1. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych usług Vegab Foods może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Użytkownika innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Vegab Foods może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: operatorom płatności w celu realizacji płatności elektronicznych, firmom kurierskim i cateringowym w celu realizacji dostaw, producentom oferowanych przez Vegab Foods produktów, podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi systemu franczyzowego, podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi franczyzy, podmiotom wspierających promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii marketingowych. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 • ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Vegab Foods dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane (np. z uwagi na lokalizację serwerów podmiotu współpracującego z Vegab Foods). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje stosowne klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zabezpieczenie biura oraz przechowywanie fizycznych kopii dokumentów:

Pomieszczenia biurowe  pozostaje otwarte jedynie w godzinach pracy Administratora. Pomieszczenia Administratora pozostają pod nadzorem służby ochrony. Ponadto budynek objęty jest alarmem przeciwwłamaniowym. Pomieszczenia gdzie przechowywane i przetwarzane są dane znajdują się w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, uniemożliwiając tym samym niepowołany i nieautoryzowany dostęp. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane są zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą środków gaśniczych.

Dokumenty w formie papierowej przechowywane są szafie, która znajduje się w pomieszczeniach zabezpieczonym drzwiami z możliwością zamknięcia ich na zamek.

Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Drukarki i kserokopiarki znajdujące się na terenie biura Administratora znajdują się w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. Korzystanie z drukarek sieciowych możliwe jest tylko przez osoby uprawnione.

Zabezpieczenia technologiczne:

Dane w wersji elektronicznej przechowywane są na dyskach lokalnych oraz sieciowych dyskach zewnętrznych. Dostawcy systemów informatycznych oraz usługi zewnętrznego przechowywania danych zapewniają ich hasłowanie i szyfrowanie. Witryna Administratora posiada bezpieczny certyfikat SSL. Dostęp do danych przechowywanych w systemach informatycznych możliwy jest jedynie za pośrednictwem komputerów lub urządzeń mobilnych zabezpieczonych za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. Komputery po godzinach pracy przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Pracownicy oraz podmioty współpracujące zostały poinstruowane o minimalnych wymaganiach w zakresie hasła oraz o pożądanych terminach jego zmiany. Dozwolone jest zastąpienie haseł logowaniem przy użyciu danych biometrycznych (czytniki linii papilarnych, skan tęczówki, skan twarzy). Monitory komputerowe ustawione są w taki sposób by uniemożliwiały wgląd osób postronnych do treści wykonywanej w danym momencie pracy.

Wewnętrzna sieć Wi-Fi zabezpieczona jest hasłem dostępowym. Pracownicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność podczas transportu, przechowywania i użytkowania nośników (w tym urządzeń mobilnych) zawierających dane osobowe, poza obszarem ich przetwarzania

Administrator danych stosuje środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem w postaci programu antywirusowego, a także systemy Firewall w celu ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Dostawca systemu informatycznego pozwala weryfikować i rejestrować zmiany wykonywane na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych w systemie informatycznym.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

Zabezpieczenia organizacyjne:

Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby i podmioty posiadające stosowne upoważnienie lub umowę powierzenia danych zawartą z  Administratora danych.

Osoby i podmioty przetwarzające dane zostały przeszkolone z zakresu zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Osoby i podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy pod groźbą rozwiązania współpracy lub zapłaty stosownych kar umownych.

VIII. POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

Serwis Vegab Foods korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci danego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej Vegab Foods;
 • nie powodują zmian w ustawieniach wykorzystywanego urządzenia.

W toku korzystana z witryny Administratora pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji witryny.
 • optymalizacji działalności strony internetowej Vegab Foods

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili użytkownik może:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Każdy Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Vegab Foods. Użytkownik, który nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, wyraża zgodę na ich wykorzystanie w witrynie Administratora.

IX. KONTAKT
Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies. Aby zagwarantować, że dane osobowe Użytkownika zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem. Kontakt jest możliwy pod adresem : Vegab Foods Sp. z o.o.: ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka, e-mail: rodo@vegab.pl